Audzināšanas nozīme izglītības procesā

JAUNUMS! Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“AUDZINĀŠANAS NOZĪME IZGLĪTĪBAS PROCESĀ” (6 ak.st.)
28.01.2022. pl.12.00 ONLINE

Atbilstoši MK noteikumi Nr.480 no 15.07.2016, sniegt zināšanas par audzināšanas saturu, virzieniem, uzdevumiem, kā arī obligāto un ieteicamo dokumentāciju, kas jāievēro, veicot pedagoģisko darbu.

Cena vienam dalībniekam – EUR 25.00 (t.sk. PVN,  apliecība).
Programma saskaņota ar Rīgas Izglītības un Informatīvi metodisko Centru

Pieteikties 29100738 vai http://www.dija.lv/index/school/type/3/
 (saskaņojuma nr. RIIMC-21-027)

Pieteikties pa tālr. 29100738 vai http://www.dija.lv/index/school/type/4

Programmas uzdevums:
* Sniegt pedagogiem zināšanas par audzināšanas darbā izkopjamiem tikumiem, iepazīstināt ar komunikācijas metodēm un disciplīnām. * Pilnveidot profesionālo sagatavotību audzināšanas darbībai, apgūstot pozitīvās audzināšanas metodes, kas sekmē izglītojamā dzīvei nepieciešamo iemaņu izkopšanu, brīvas domāšanas un rīcības izpausmes. *Uzlabot audzēkņu drošību skolā, ievērot skolas dokumentāciju, audzēkņu vajadzības.